HACCP - System zapewnienia bezpieczeństwa żywności

„System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, zwany dalej „Systemem HACCP to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka występowania zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod ograniczenia zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych”

Zgodnie z definicją w ustawie z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Z definicji tej wynika, że HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) w tłumaczeniu Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, to system którego istotą jest rozpoznanie i monitoring wszelkiego rodzaju zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych), które mają niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne żywności. System stosowany jest w przemyśle spożywczym w celu zapobiegania możliwym zagrożeniom żywności poprzez stosowanie kontroli na tych etapach produkcji, gdzie prawdopodobieństwa pojawienia się zakażenia jest możliwe do zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania.

Najistotniejsze elementy systemu HCCAP to:

 • Rozpozanie zagrożeń które mogą się pojawić
 • Ocena ich znaczenia
 • Oszacowanie ryzyka ich wystąpienia
 • Określenie metody ich ograniczenia

Wdrożenie systemu HCAAP jest sprzyjające dla wszystkich stron: przedsiębiorców, konsumentów a także instytucji rządowych i niesie za sobą wiele korzyści min:

 • zwiększenie zaufania konsumentów i instytucji rządowych
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczeń i postępowania prawnego
 • poprawę zgodności produktu z wymogami
 • poprawę konkurencyjności
 • zwiększenie zaangażowania kierownictwa w sprawy bezpieczeństwa żywności
 • podniesienie świadomości i wiedzy załóg w zakładach spożywczych
 • obniżenie lub minimalizacja kosztów wadliwości i zaniedbań

Wdrażanie systemu HACCP w zakładzie prowadzi również do usprawnienia procesu produkcji, zwiększania świadomości pracowników co do wczesnego wykrywania nieprawidłowości, zdyscyplinowania załogi w wykonywaniu codziennych czynności związanych z higieną osobistą podczas produkcji i przetwarzania żywności oraz zmniejszenia reklamacji i wyrobów niespełniających wymogów bezpieczeństwa zdrowotnego dzięki czemu zmniejszają się koszty związane z rekompensatami.

Podsumowując – SYSTEM HACCP:

 • Posiada charakter prewencyjny
 • Wspomaga system zarządzania
 • Jest logiczny i skuteczny
 • Pozwala na stałe śledzenie procesu produkcyjnego
 • Chroni interes zarówno producenta jak i konsumenta.

Bardziej szczegółowe informacje o systemie HACCP -> kliknij