GHP i GMP

Zgodnie z definicją w ustawie z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia:

Dobra Praktyka Higieniczna GHP – „to działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.”

Dobra Praktyka Produkcyjna GMP – „to działania, które muszą być podjęte i warunki które muszą być spełnione, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w ten sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności zgodnie z przeznaczeniem.”

Zgodnie z definicją w ustawie z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Z powyższych definicji wynika z GHP odnosi się do jednego z aspektów jakości zdrowotnej natomiast GMP do wszystkich jej elementów składowych. Ważnym jest więc, że GMP nie może istnieć bez GHP, dlatego też stosuję się często zapis GMP/GHP.

Spełnienia wymagań GMP/GHP dotyczy także rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.12.2002r. W jego świetle każdy producent żywności, bez względu na charakter i wielkość produkcji jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań związanych z bezpieczeństwem i jakością zdrowotną produkowanych wyrobów. Polskie regulacje prawne wymagają realizacji zasad GMP/GHP w całym przemyśle spożywczym, żywieniu zbiorowym i obrocie żywnością.

Opracowanie i wdrożenie własnego zakładowego programu Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz prowadzenie dokumentacji będącej potwierdzeniem stosowani i przestrzegania tych instrukcji jest podstawą do wdrożenia systemu HACCP.